Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med
ADHD eller Autisme / Asperger syndrom

Farsímar sem stuðningur við fólk með ADHD
eða einhverfu / Asperger heilkenni

Cellphone as cognitive support for people with ADHD
or Autism / Asperger syndrome


”Mobiltelefonen som hjälpmedel för vuxna med ADHD”

v/ Pernilla Hallberg, Linköpings universitet
Pernilla Hallberg har skrevet mastergrads oppgaven: "Mobiltelefonen som hjälpmedel för vuxna med ADHD" v/Mastersprogrammet i kognition och handikapp, Linköpings universitet. Hennes interesseområde er handikappvetenskap, primært inom området kognitiva funktionsnedsättningar och tekniska hjälpmede, spesielt vanliga konsumentprodukter.
”Mobiltelefon som støtte i erhvervsøjemed/arbeid”

v/ Pia Vesterager, Havredal Gamle Skole
Pia Vesterager er leder af IT-værkstedet på Havredal gl. Skole, som er et helhedorienteret uddannelsessted, der uddanner unge med særlige behov som Grønne Servicemedhjælpere. Vi bruger IT-hjælpemidler - bl.a. mobiltelefon - i høj grad i dagligdagen - både til at organisere dagen for de unge og som videre hjælp i deres arbejdsliv. Vi oplærer de unge i at bruge IT som hjælpemiddel så de kan være selvhjulpne i hverdagen.

”Erfaringer fra utviklingsprosjekt med fokus på opplæring av og i familien.”

v/ Jan S. Dølør, Autismeforeningen i Norge
Jan S. Dølør er far til en ungdom med Asperger syndrom. Dølør er mangeårig leder av Autidsmeforeningens lokallag i Finnmark og styrerepresentant i Autismeforeningen i Norge. Til daglig arbeider han som Prosjektdirektør i et firma som driver med innovasjonsprosjekter på Nordkalotten.
”Erfaringer og muligheter med standard programvare i smarttelefoner”

v/ Gunnar Michelsen, NAV Nordnorsk IKT- senter (NONITE)
Gunnar Michelsen er seniorrådgiver i NAV NONITE- ”Nord-Norsk IKT-senter”. NONITE er et senter som utvikler og formidler kunnskap om IKT-hjelpemidler slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan nyttiggjøre seg ny teknologi for å oppnå deltakelse og likestilling i samfunnet. Gunnar er prosjektleder for prosjektet: ”Mobiltelefon som støtte for personer med Autisme/Asperger syndrom og ADHD”

”Presentasjon av tilrettelagt programvare på vanlig mobiltelefoner”

v/Anna-Karin Bergius, Comai AB
Anna-Karin Bergius är leg. arbetsterapeut och VD för Comai AB. Företaget utvecklar och säljer mobiltelefonbaserade kognitionshjälpmedel. Comai AB:s mål är att erbjuda användarvärdiga och normaliserande hjälpmedel. Anna-Karin har varit projektledare för ett flertal projekt vid Hjälpmedelsinstitutet i Sverige, där fokus i projekten har varit hur man kan använda ny teknik till stöd och hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättninga
”Utprøvnings metodikk av behov for mobilt hjelpemiddel”

v/ Carina Ländin, Sodexo Hjälpmedelsservice AB
Carina Ländin är Leg.Arbetsterapeut och arbetar som hjälpmedelskonsulnet på Sodexo hjälpmedelsservice i Norra Stockholm. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Som hjälpmedelskonsulent inom kognition så har jag ansvar jag att hitta hjälpmedel som underlättar för personer med kognitiva funktionshinder att klara vardagen. I uppdraget ingår också att hålla utbildningar som skall vara kopplade till brukarens behov och metoder som krävs för att brukaren skall kunna använda hjälpmedlet. I uppdraget ingår också rådgivning och att förskrivare skall kunna konsultera oss inför utskrivning av kognitiva hjälpmedel

Teorien bak og første evalueringer av utprøvingene i ”HANDS” prosjektet
v/ Skoleleder, Michael Sørensen, Egebakken specialskole

Michael Sørensen er Skoleleder på Egebakken og har de sidste 6 år haft en interesse for at udvikle mobile støttesystemer til børn med autisme. Michael og Søren startede sammen det første PDA-projekt tilbage i 2004.
Presentasjon av prototype "Hands"
v/ Afdelingsleder, Søren Madsen Egebakken specialskole


Søren Madsen er afdelingsleder og HANDS ansvarlig på Egebakken skole for barn med autisme. HANDS er et større EU prosjekt der et av målene er å utvikle en programvare til mobiltelefoner som er spesialtilpasset barn og unge med autisme. Egebakken skole tilbyder et struktureret undervisnings- og fritidstilbud, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov. Skolen har ca. 75 elever med autisme"


”Autisme/ Asperger og kognitive utfordringer som det kan være relevant å løse med hjelpemidler”

v/ Kari Steindal, Autismeenheten Rikshospitalet
Kari Steindal er seniorrådgiver med hovedfag i spesialpedagogikk og arbeider ved den Nasjonale Kompetanseenhet for Autisme. Steindal er involvert i en rekke utviklings og forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Bl.a. i ”Committee of experts on the education and integration of children with ASD: European experiences and recommendations for services”